Bilibala

Billy 一個喜歡每日多讀一點聖經, 神學未有耐畢業的讀經人,喪食"雜糧"的書蟲,自成一格的詞人 + 口水佬.
身在加拿大多倫多,自以為炒股勁過不少財經演員的投資人,日頭兼職做會計師, 為某銀行的國際業務做分析.

Bilibala Bible 門徒 06 路c17 最後的話小心 唔好仆親

原刊於Bilibala Blog,2014年11月15日

來到門徒背十架比喻系列的最後一段,耶穌叫門徒小心,睇路,唔好仆親又唔好令人仆親,點解最後的勸勉是這樣?

Recap:
作主門徒:
c14你最愛什么?最不捨得什么?
c15 你知道神在等你嗎?回轉歸主 / 接納別人
c16.1-12 連最會撈世界的人都懂的是什么?你呢?
c16.9-13 誰是你主人?誰是主僕?
c16.14-17你是為主而活還是借聖經過橋合理化自己?神的律法/法律是什么?

Bible Study Questions

1. v1-10是耶穌對誰講話?(察)比對v1, 和14:25-26,16:1有何異同?(解) 在這個半月來所查考的經文(14-16章)中你學到什么?最深刻是什么?(分享)

2. 這段經文,若要以內容分成三段,你會如何分呢?v1-10 嘗試為每一段加一個標題.
v1 – ___        _____________
v___ – ___     論寬恕
v___ – 10      _____________

3. 有試過被人”搧”而”踩蕉皮”的經歷嗎?經過和感受如何?(分享)

4. 第一段中(17章仍是對門徒,講關係),耶穌說那些人是(總有幾多在左近)最大鑊(有禍)?大鑊到什么程度呢?(察) 你能否舉出這類人所作所為的例子嗎?耶穌指的是誰? (猜)

5. 被人”搧”之後有沒有被其他人誤解,或令你傷害/得罪了他人?(分享)

6. 第二段,耶穌吩咐什么?(察)
be  謹慎
if _______________ then _________________
if _______________ then _________________

if _______________ then _________________

7. 第三段,門徒求主什么?(察) 按上文(14-17章)你猜他們為什么求問?背後心思是什么?(猜)

8. 耶穌用了那兩個比喻回答?(察)

比喻若….就算…結果 
芥種信心…..   
主僕你是主人…   

若你是門徒,你對耶穌的答案滿意嗎?那裡能激勵你呢?那裡最令你困惑?(分享   提示: 重讀比喻,然後逐句問自己,那一樣你做到,那樣你做不到. )

9. 這兩個比喻回答有似曾相識的感覺嗎, 你在那裡讀過(14.25-17:10出現過)?當時該如何理解?回到這裡又當如何理解?

Today’s Takeaway:

謹慎
1. 不要成為絆倒人的 (cause trouble)
2. 若然破壞了關係,盡快悔改
3. 若肯悔改,寬恕他罷!?
4. 求信心?還是耍太極?
a. 沒有能力,仍願為主勇往直前
b. 有能力,卻為主放棄
c. 建立關係,擇善固執
5.知道
a. 主有能力: 生命,建立,成長
b. 門徒要跟從,遵從

屬靈操練/細察:

a. 有誰軟弱跌倒了?
b. 有誰流失,離開,跟不上?
c. 如何挽回,誰肯去挽回?

 

Previous Lesson’s Takeaway:
三種關係
1. 最親蜜的關係, 夫妻
2. 最疏離的關係,財主與乞兒
3. 最濃於水的關係,親情(兄弟)

注意:
財主和乞兒天天遇見
財主all u can eat vs 乞兒 leave over “throwson” food
結果財主死後
受煎熬
和神祝福的亞伯拉罕(信仰群)分隔

Why?=>莫視關係的嚴重結果
拉撒路也是亞伯拉罕的子孫
對比浪子,接納人的大兒子
對比債仔,忠心信義才能管家

主的死而復活,表明關係復和
聖經/律例典章,學習關係復和
不重視不活出聖經,就是主活著對你也徒然

Conclusion
神,人,關係>財富,物質,擁有

留下回應

贊助連結
鄒永恒:教、學、人生

 

 

精選文章