《Catch》

《Catch》是全港唯一一份以中學生基督徒為對象的門徒訓練刊物,藉著探討中學生所面對的校園、時事、潮流、家庭、人際等生活處境,協助他們尋求基督信仰對應人性掙扎的具體信息,從而活出門徒生命,實踐天國使命。
網址:www.catch.org.hk

我.地(上)


——《Catch》第 109 期專題:【我.地】

(原文載於《Catch》第 109 期 P. 2-19,SUMMER 2015)

Text > Gigi

有一日,一個(老是常出現的)五歲小朋友問(似乎認識好多五歲小朋友的)行政長官……


 

發展經濟,改善民生;經濟繁榮,國泰民安——五歲小朋友一直相信行政長官的說話,覺得一切有關這片土地的宏大建設,都是為了令這片土地的明天變得更好——直到一天,五歲小朋友看見一段新聞……

Catch109A1_faith100

老婆婆被脫光光置於一旁等洗白白的畫面,令五歲小朋友難以忘懷,每當他想像是自己的爺爺嫲嫲被如此虐待,就心痛得想哭了……

然而,他一直信任而敬仰的行政長官竟然「賴地硬」,把護老院集體虐老的問題賴到「土地不足」的頭上:「大埔老人院發生呢件事,香港每一個人包括政府官員都感到十分心痛,但呢個歸根究柢係土地問題……」

WHAT?咁都得?五歲小朋友突然覺得,「係土地問題」這番說話實在難聽過粗口:「虐待長者都關土地不足事?!你到底有冇嘗試設身處地去明白啲公公婆婆嘅境況,認真思考要點樣解決問題?!成日話係土地問題,到底我哋而家嘅土地有咩問題?

我.地 系列
  1. 我.地(上)
  2. 我.地(中)
  3. 我.地(下)

留下回應

贊助連結
陳韋安洪麗芳 寫給你心中尚未崩壞的地方

 

 

精選文章